Hulp zoeken

Hulp zoeken in uw omgeving: van vrijwilligers of van vrienden, bekenden of buurtgenoten.

Durf te vragen

Tips en informatie voor mensen die het lastig vinden om hulp te vragen aan mensen uit hun omgeving.

Vrijwilliger nodig

Een vrijwilliger kunt u vinden via de vrijwilligerscentrale in uw gemeente of via internet.

Vergelijk hulpaanbod